Setkání s Pánem ve svátosti smíření

en flag
zh flag
cs flag
fr flag
de flag
it flag
ja flag
pt flag
ru flag
es flag
tr flag
Voiced by Amazon Polly

JMJ

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Svátost usmíření, často označována pouze jako Zpověď, je pravděpodobně jednou z mých oblíbených svátostí; ale často slyším lidi zmiňovat, že je to zastrašující zážitek. Samozřejmě pochopím, proč může být pocit znepokojení, když stojíš ve stoje nebo počká v lavici, než vkročí do zdejnice. Jsem však pevně přesvědčen, že váhání účastnit se této nesmírně hodnotné svátosti pramení z mylné představy samotné svátosti. Doufám, že se v tomto zápisu podělím o několik věcí, které mi s Boží milostí pomohly učinit drastický posun v mém pohledu na svátost smíření a umožnily mi přijmout to, co kdysi bylo zastrašující a nepříjemnou povinností do základů mého života.

Jak výbornou možnost jste nám dal, můj Bože, setkat se s vámi v této Svátosti. Bojí mě, když vidím tolik tvých dětí ztratí tak krásné setkání s Tebou, náš Pane, ze světského strachu. Abychom mohli ochranit naše Smrtelná Ego, budeme hrozit naše neSmrtné duše. Jak jsme rádi, abychom vsadili tvůj dar Spása za pár chvil na svĕtské potešení. Kéž bychom se zbavili strachu, ó Bože, o kolik hlubší by bylo naše pochopení a oddanost tvému dokonalému Božskému Milosrdenství v našich srdcích. Neodvraceme se od Tobě, když se s námi setkáš ve svátosti smíření. Místo toho se modlím my, kteří tak hluboce potřebujeme odpuštění a slitování, přijdeme, abychom vás často navštěvovali v této svaté svátosti. Dej nám každého, Pane, prosím, nejen moudrost k poznání našich nedostatků, ale i touhu po tvém odpuštění a odvaze a oddanosti, aby se dostaly do Tvých náručí. Vy, kteří jste tak milosrdní a odpouštějící, jste nám požehnali svou svátostí smíření. Neplýtveme takovou možnost díky lidským strachem a slabinám. Když nevyhnutelně selžeme, můj Bože, dej nám plně poznat naši bídu a důvěřuj ve Tvůj slib spásy a setkej se s tebou dychtivě, láskyplně a osobně ve svátosti smíření. Amen.

Popřemýšlej o době, kdy jsi ublížil velmi blízkosti přítelem, nebo možná i někomu, koho jsi velmi rád. Když jste si uvědomil svou chybu, možná jste pocítil bodnutí ve svém srdci a touhu dát osobě vědět, že je vám opravdu líto toho, co jste řekl nebo udělal. Když ses jim omluvil, a když ti odpustili, přemýšlej o tom, jak jsi se potom cítil skvěle. Možná jste si vy a tento jedinej vymysleli ještě silnější pouto kvůli vaší omluvě. Prokázal jste svou upřímnou péči o své pocity, a proto vám mohou věřit, ještě více, s vědomím, že jste tak svědomitý o jejich blahobyt. Když půjdeme na Zpověď, zažijeme tuto lidskou výpravu na božské. Můžeme ukázat svému Pánu, že Ho skutečně milujeme a toužíme Ho učinit šťastným s tím, jak žijeme své životy, a také můžeme zažít Jeho hluboké Milosrdenství, když od Něho přijmeme skrze kněze rozhřešení.

Přiznání našich chyb nám vždy pomůže cítit se trochu nepříjemně a do jisté míry by nám to mělo pomoci vyhnout se dalším chybám. Ten, kdo říká, že je jim to líto, aniž by cítil opravdový zármutek, se pravděpodobně nebude muset znovu omlouvat; od toho, kdo skutečně lituje, se očekává, že změní své chování, aby se předešlo tomu, komu se omluvil. Když hřešíme, je to přestupek proti Bohu. Když jdeme ke zpovědi s upřímnou lítostí a zármutkem za naše hříchy, omlouváme se Bohu, přijímáme Jeho odpuštění a prožíváme Jeho Božskou a bezpodmínečnou Lásku k nám. Jaké požehnání jsi dal Své Církvi, můj Pane, když jsi dal svým služebníkům schopnost odpouštět hříchy na zemi skrze Tebe. Nás pokorné a neschopné stvoření může být odnechápáno, abychom zažili Tvé Božské Milososti. To, co Bůh dal svým lidem takovou možnost, jako je ta, která nám byla v posvátné zpovědnění. Jak veliký jsi ve své milosti k nám, Můj Bůh. Viděl jsi, že my, kteří si tak nezasloužíme Tvého odpuštění a ubozí, kteří jsme tak náchylní vyměnit slib spásy za hrst světského bohatství, kteří jsou tak příhodní spadají do tělesných pokušení potřebných neustálé odpuštění. Sám nejsme schopni nikdy vstoupit do Tvého Království, ale skrze svátosti, které jsi nám tak Milosrdně zanechal, jsi nám postavil pevnou cestu ke spáse. Ať my všichni, můj Bože, prosím, realizujeme velké požehnání, které jsi dal Tobě Církvi a jejím služebníkům a přijdeme k Tobě, když potřebujeme milosrdenství a odpuštění s upřímnou lítostí a zármutkem pro naše hříchy. Nechť nepromarníme příležitost, kterou jsi nám tak milostivě dal setkat se s Tebou zde na Zemi, abychom s Tebou mohli žít navěky v budoucím světě. Amen.

Rádi si myslíme, že jsme byli hodní lidé, a když si myslíme, že jsme udělali chyby, může to pohmoždit naše citovaná ea. Nesmíme však zapomínat, že všichni z nás se rodíme do více či méně stavu náchylného k selhání kvůli rozhodnutím našich prvních příbuzných. Soutěž nás vede k tomu, abychom vskutku pátrali po svůdné radosti nad tím, co nám naše orgány a orgány často říkají, že jsou lepší svatější volby. V naší slabosti obvykle podlehneme tomuto pokušení, což častěji vede k našim páchání hříchů a nevyhnutelně k „linii zpovědi“. Musíme mít na paměti, zvláště ty z nás, kteří jsou malými dušemi, kteří kráčejí po malé cestě, že Bůh to ví o nás a že ustanovil svátost, protože ví, že velice potřebujeme Jeho Milosrdenství, máme-li vstoupit do nebe. Nedal svým kněžím možnost odpouštět hříchy, protože nás chtěl potrestat tím, že nás donutil jít ke Zpovědi- i když čekání ve frontě někdy vypadá jako trest- ale proto, že chtěl, abychom věděli a důvěřovali v Jeho nekonečné Milosrdenství a lásku k nám. Nebuďte zahanbeni ani zarmouceni, když si uvědomíte, že je čas přijmout svátost smíření, ale místo toho se cítí potěšen tím, že k vám Bůh mluví, když vám dává touhu setkat se s ním ve svátosti. Přijímáte cestu ke spáse, kterou pro vás a Jeho Chruch založil, a proto prokazujete svou věrnost vůči Němu a důvěru v Jeho učení. Jako dítě věří ve svého otce, když je pomáhá podporovat při prvním plavání v jezeře, věříme také v našeho Otce v nebi, protože nás udržuje a brání nám utopit se v jezeře hříchu.

Úzkost, která se dopouští znání, může vyplýtvat z nejasnosti odpuštění. Bůh nám však slibuje nekonečné odpuštění, pokud s lítostí a zármutkem prosíme za naše hříchy. Proto, i když se můžeme cítit oprávněně nervózní, když se přiblížíme k příteli, ukřivdili jsme, protože oni, stejně jako my, mohou být nedokonalí ve své schopnosti odpustit, a proto nám mohou odepřít jejich odpuštění, nemusíme mít strach, když se blížíme ke svátosti smíření. Samozřejmě, že v některých polehčujících případech se kněz může rozhodnout zadržet rozhřešení, dokud nebude možné vést další diskusi, ale to je do té doby, než zjistí, zda je někdo skutečně líto jejich hříchů a má v úmyslu změnit jejich život. Pokud se ke Zpovědi přiblížíte s vírou, zármutkem a odhodláním změnit svůj život, není důvod se obávat, že k vám Bůh nebude milostivý. Bůh nevznáší takovou zášť jako my, člověk. Proto se modlím, můžeme všichni ke zpovědnici přistupovat s důvěrou v Boží Milosrdenství a těžit z této nejvynikalejší a život měnící svátosti.

A až si příště uvědomíte, že budete muset vyzpovídat, činíte tak s dychtivostí a věrností v Pánu svém. Pokud máte pocit, že jste trochu nervozní, vzpomněl si na to, co vám pomohlo pocit, že jste více v pořádku jako dětička. Často, když jsem byla malá, držela jsem matku za ruku, když jsem musela jít do budovy, která mi byla nepříjemná, nebo když jsem musela potkat nové lidi. Pokud máte pocit, že jste nervózní, aby se k znání, snažte se podržení své matek za rubu - váš nározený - jak si vaše doznání. Možná zjistíte, že vás přijde utěšit a uklidnit vaši úzkost, když se setkáte s jejím Synem ve svátosti smíření. Tvá Požehnná Matka ví vaše strachy a úzkost víc, než vy je vy. Věřte jí, že vás dovede k jejímu Synu, a už nikdy nebudete nervózní, když přijmete velká požehnání obsažená v této nesmírně odměňované svátosti.

Na tomto vědomí, uzavřme tento dopis společnou modlitbou, moji bratři a sestry v Kristu, z Malé kanceláře Panny Marie:

Odpusť, ó Pane, prosíme tě, hříchy tvých služebníků, abychom my, kteří se nemohou stát potěšením Tobě z našich vlastních činů, mohli být zachráněni prosbou Matky tvého Syna našeho Pána, který žije a kraluje s Tebou v jednotě Ducha svatého, Boha, světa bez konce. Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.