Malé pokušení zničit malé duše

en flag
zh flag
cs flag
fr flag
de flag
it flag
ja flag
pt flag
ru flag
es flag
tr flag
Voiced by Amazon Polly

JMJ

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Ó, můj nejdražší a rozkošný Ježíši, jak hluboce jsi trpěl, abys nás od nás samých vykoupil, ale jak málo jsme ubozí a nevděční hříšníci ochotni vydržet, abychom se nepodlehli ani tomu nejmenším pokušení. Skutečně, bez Tvé vůle, abychom byli my strašlivé duše, nemůžeme než pomoci padnout do hříchu, ale my - kteří jsme bezmocní, abychom se zachránili - se tak často odmítáme velkou Milost spásy, kterou jsi zemřel, abychom dali nám nedůstojné služebníky Svých. Proč se odpíráme od Tvého nejucelenějšího Milostivého, abychom získali nějaké prýmavé světoké nadšení? Proč my, nejmizernější z Tvých tvorů, neběžíme s takovou neustálou četností do tvého milujícího objetí, nýbrž k černým zárbám ďábla? Pročpak se my hříšné a hříšné duše tak mnohdy vybereme, abychom Tě skrze naši nekonečné a stále vzrůstající zvrácenosti přičinili větší trápení? Ó Pane, kdybys nám zabránil, abychom upadli do největšího hříchu, odmítli bychom Tě a Tvůj slib spasení pro nic jiného než sousto hmotného zisku nebo tělesného Potěšení. Proto tě prosím, můj Pane, můj Bože, skrze přímluvu a modlitby Tvé Nejsvětější a Nejsvětější Matky, která nikdy neselže přijít na pomoc Tvým služebníkům, když k ní vážně voláme, vezmi si od nás, své ubohé, slabé a nejnezasloužené služebníky, všechna velká pokušení. Jsme jen malé duše, které nejsou schopné odolat těm velkým pokušením a neřestem, s nimiž vytvářeš své nejslavnější a nejsvětější svaté skrze jejich usídlení a vytrvalost, Svou Milostí, proti ďáblovým útokům, které přicházíš k jejich duchovnímu prospěchu. Místo toho Tě hojně prosím, Pane, pošli nás, kteří víme, že jsme jen slabé a slabé duše, jen ty nejmenší a nejpřímější zkoušky, protože to bude vše, co můžeme snášet. Ochraňuj nás od touhy po tom, co je pro ty větší duše, abychom my, kteří na rozdíl od Tvých Svatých, byli velmi neschopní v udržování čistých a hříšných, když jsou podvedeni i k nejmírnějším zkouškám, mohli uplatnit naši víru proti tomu, co jsme bídní, a nejnevděčnější otroci mohou doufat - s pomocí Tvé Milosti - zůstat ostražití a odolat. Těmito malými zkouškami, při nichž by se větší a více svaté duše než my jen posmívaly, které představují pro nás malé duše, nás vedou takové nepřekonatelné překážky, abychom mohli být v naší víře a schopnosti sloužit Tobě smysluplnějším a posvátnějším způsobem. Do té doby, má Nejsvětější Lásko, ochraňuj nás před těmito většími pokušeními, modlím se, a nechť náš boj proti těmto často zapomenutým a zdánlivě bezvýznamným zkouškám tím, že je spojíme s Tvou nejDokonalější obětí a po rukou naší Blahoslavené Matky ozdobí, bude učiněno plodné oběti Ty, náš Bůh. Proti nejmenším pokušením nás neustále ostražiti, můj Nejsvětější Pane, abychom mohli vyrůst - pokud je to Tvá vůle - ve služebníky schopné trpět ještě většími zkouškami pro Tvou Slávu. A není-li to pro nás Tvá vůle, abychom na sebe vzali tyto skutky, které se hodí pouze Tvým duchovním obrům, a pokud to pro náš duchovní pokrok považuješ za lepší, abychom po celé své dny bojovali pouze proti těmto menším pokušením, přijali naši pokornou oběť a žalostnou snahu a požehnal nám, Já Prosím Tě, s opatrností, abys nehledal větší zkoušky, než ty, proti kterým jsi nás považoval za hodné bojovat, a udržuj nás, můj Pane, spokojené s tím, co jsi nám dal ve Své nekonečné moudrosti, když jsi nás stvořil. Zachraň nás od snažení se vznášet se svatými, když jsme ještě, ale bojujeme se smáním s červy. Kéž nás udržíš vždy pokorné a oddané Tobě jedinému, Mému Bohu, a spokojené vším, co považuješ za hodné přijmout a proti nimž jsi nalezl, že je pro nás spravedlivé bojovat. Amen.

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Když si sedím a napíšu tento týden dopis, znovu přemýšlím o studijním vydání duchovního manuálu Svaté Terezy o modlitbě „Cesta dokonalosti“, který vydal Institut studií karmelitánů. Stále medituji o úvodních kapitolách, následující otázka je jiskra dnešního vstupu:

„Jaká jsou ta malá pokušení, která jsou dnes tak běžná, že je jim věnována malá pozornost?“

Tuto otázku se budu zabývat příměji, možná i v budoucím záznamu; nicméně, co mě dnes považovalo za nejcennější, bylo, jak jsme my malé duše naprosto neschopní odolat i tomu nejmenšímu pokušení. Běžná pokušení světa - ta pokušení, kterým by svatí lidé, než jsme my, ještě nenalezli malou výzvou odolat - jsou pro nás těmi nejnebezpečnějšími a nejničivějšími nepřáteli v našich duchovních životech. Často - i když jistě ne vždy - jsme my malé duše požehnáni hlubokou láskou k našemu Pánu, která nám dává požehnání udržovat činné a zbožné duchovní životy. Pro nás je snadné zůstat cudní, vyhýbat se pornografii a jiným sexuálním deviancím, dodržovat naše náboženské a duchovní povinnosti - jak ty, které ukládá církev, tak ty, které se ujali pod vedením našich duchovních ředitelů - a dávat pozor na jazyk a způsob, jakým ukazujeme milodary a laskavost vůči druhým; ale je to kvůli naší slabosti a slabé přirozenosti, že nás Bůh nezkouší těmito většími zkouškami. Zná nás příliš slabé na to, aby jim odolal, kdyby nás s nimi dokázal, a ví, jak velká je naše potřeba milostí obsažených v zbožném duchovním životě, máme-li odolat zkouškám, kterými nás zná pokorné a pokorné služebníky Svých schopných odolat našemu duchovnímu prospěchu. Avšak proto, že mnozí jsou mnohem větší než my ubohé duše, nám naši kněží, biskupové a jáhni tak často nabízejí vedení o ohavných hříších a pokušení. Pán zkouší velké duše velkými zkouškami a slabé zkouší s těmi nejmenšími zkouškami; pro každou je však jejich zkoušky přesně tím, co je dotlačí na nejvyšší úroveň duchovního života, který jim Bůh pokládá za vhodnou. Proto my, kteří jsme tak malí, bychom měli zůstat stále ostražitější v obraně proti těm hříchům, které tak snadno ničí nejmenší z nás, ale o těch, o nichž se mluví nejméně. Buďte tedy stále ostražití, bratři a sestry, a nepovažujte se za schopného vykonat větší skutky, než jsou ty, k nimž vás Bůh přivedl. Pozor na sebe, pak ještě více, a střež se bděle před těmi zkouškami, které jsou tak zdánlivě malé, tak známé a bezvýznamné, že se zdají být zřejmé a nezaručují žádnou zmínku nebo varování těm, kdo jsou pokročilejší než my ubohé a odporné duše.

My, bezvěrní hříšníci, musíme nejpřísněji střežit brány našich duší, protože nás Milost Boží chrání před nejpřísnějšími pokušeními tohoto světa, a proto je v našich chvílích zdánlivě největší duchovní síly, že nejnižší ze Satanových služebníků udeří při hledání vstupu do chrámu dveře si představoval, že jsou trvale zavřené, a proto neopravňují k ostražitému oku stráže. Naše požehnaný Pán ví, jak bychom se stali nespravedlivými, kdyby na nás seslal své největší démony. My pokorní a slabší otroci bychom byli okamžitě rozdrcení a ponecháni nejhorším zkaženějším duchům, kdybychom se jen na chvíli pokusili odolat tomu, co Bůh zpochybňuje své ještě menší větší služebníky. než my. Ve svém velkém a dokonalém milosrdenství nás drží od předních linií Duchovní války, kterou neustále vedli Jeho věrní služebníci, kteří zkouší v zákopech velkého hříchu, neřesti a pokušení proti vlnám těch, kteří slouží Jeho padlým a zvráceným andělům a proti kterým my malé duše nemáme Naděje na vítězství.

Ale nepovažuj se za bezpečnou, ó křesťanská duše, jen proto, že tě Bůh zastavil za ochranné linie Své Svaté a katolické církve, neboť Bůh si ještě vzal tvou duši pro sebe a ani jeden z Jeho otroků - ani ti nejbídnější a nejvěrnější jako my - nebude dovoleno jít bez zkoušky. V dokonalém poznání našich Pánů tvoří zkoušky a pokušení odpovídající každému z Jeho služebníků vzhledem k jejich individuálním schopnostem a které - i když jsou malé a zdánlivě bez následků - vytlačí každého ze svých otroků na duchovní vrchol, pokud v Něho budeme důvěřovat a zůstat věrni. Tak jako práce jednoho obchodníka se může jevit snadno jinému obchodníkovi, který nezná spletilosti jeho zaměstnání, tak i dílo Boží každému z jeho služebníků. Proto i když prostředky, kterými náš Pán dovoluje malým a pokorným duším trpět pro Jeho Slávu a náš duchovní prospěch, se mohou zdát ostatním, ale my malé duše skutečně víme, jak škodlivé jsou tato malá pokušení pro nás bezvěrných hříšníků. Víme, že je pro nás stejně těžké odolat jako hluboká chamtivost, nafouklá pýcha, a ta nejbídnější a nejchtítelnější tělesná pokušení jsou pro ty, které si náš Pán vybral pro vyšší a daleko větší duchovní výšiny. Necháme-li se na okamžik odvrátit od našeho Pána, jestliže se necháme z Jeho Milosti padnout jen na čas dechu, můžeme ztratit vše kvůli tomu, co by pro větší duše, než jsme my, bylo třeba jen vytrhnout z jejich mysli. Nemusíme si spletovat milost lásky a oddané k našemu Pánu s duchovním dokončením. Je to kvůli naší slabosti, že nás miluje takovou hlubokou duchovní touhou po spojení s Ním.

Jak často si dopustíme luxusu ještě pár okamžiků odpočinku pod krytem jen proto, abychom našli ty krátké a prchavé okamžiky, které se nepozorovaly v další mši, která se neúčastnila? Jak hrozné, když se odměňujeme vynaložením svého volného času za nějakou lehkovážnou a světskou zábavu místo toho, abychom strávili tento drahocenný čas plodnými a duchovními snahami! Stojí opravdu za to riskovat věčné štěstí, abychom si mohli užívat dočasného tělesného potěšení z chtivého pohledu, když jsme svobodní, nebo vzrušení z cizoložného flirtování, když jsme se oženili?

Můj rozkošný a nejslitovnější pane, jak často se od tebe odtahujeme, vedena nějakou hloupostí a prýchou vášní. My malé duše, kteří se tak usilovně snaží být oddáni vám, kteří říkají náš každodenní růženec, kteří věrně navštěvují mši každé ráno, kteří čtou a píší často o duchovních tématech, kteří navštěvují tak často, jak je to možné. v klanění kapličkách po celém světě Ty v Požehnané svátosti, my slabé a slabé duše, které si od tebe bereme velkou milost, že je dovoleno žít plodný a duchovní život - životy, které tak často museli vaši největší svatí denně usilovat o udržování - padají tak často do duchovní pýchy a přemýšlejí jsme schopni se vzdát své obrany proti nižším a často přehlíženým pokušením tohoto světa. Padáme do duchovní pýchy a myslíme si, že jsme zodpovědní za milosti, které nám dáváš jedině Ty, abychom mohli růst ve svatosti a zůstali ostražití ve své oddanosti a službě Tobě, můj Bože. Nechť nás tedy vroucně prosím, Pane můj, aby nezapomněl, že jen kvůli naší slabosti, a ne kvůli žádnému významnému skutku či dobrému vykonanému z naší strany, učiníš to, co je pro nás stěží snadné. Je to proto, že jsi pro nás malé duše považoval to, co je snadné, za dostatečnou výzvu, že jsi nás milovala takovou hlubokou láskou, oddaností a důvěrou v Tebe. Právě těmito neplýtvanými milnostmi, těmito milnostmi, které příliš často ztrácíme a promrháme, můžeme být požehnáni činným duchovním životem, bez něhož bychom upadli do velké zkaženosti, a neřest pokušením tak malých druhých si sotva všimne, že jsou pokoušeni. Nezamysleme se, vskutku, Můj Bože, aby nevstupoval do našich myslí, že jsme zodpovědní za to, co jsi nám dal v našich životech a dovolil nám vykonat, a proto si začneme myslet, že jsme schopni vznášet se svými duchovními obry. Místo toho, můj Pane, měj nás stále na paměti naší naprosté ubohosti a neschopnosti pro cokoliv, co stojí za to, abychom si nejen uvědomili hlubokou nutnost, kterou my malé duše máme pro udržování, jedině Tvou Milostí, zbožného a duchovního života, abychom nás ochránili před nejodpornějším, a přesto nejmenší, pokušení světa. Pozor nás, náš Spasiteli, před všedními pokušeními, která jsi považoval za vhodné nástroje, kterými Ďábel zkouší tvé nejmenší, nejslabší a nejbezvěrnější služebníky. Udržujte nás vždy na vědomí našich ubohých povah, a proto se k Tebe vždy držíme před pokušením světského a každodenního života, které představují pro nás malé a ubohé hříšníky tak významné výzvy. Amen

Proto my, kteří jsme nejslabší, budeme souzeni tím, co se zdá nejpřímější, a nejtvrdší pokušení bude soudit ty, kteří jsou na rozdíl od nás silní a svatí; přesto všichni budeme bojovat a všichni jistě klopýtáme, a proto, bratři a sestry, i my malé duše musíme Nikdy se neodvracej od našeho Boha, nesmíme nikdy dopustit, abychom upadli do těch nejmenších hříchů, a nikdy si nesmíme myslet, že jsme v bezpečí, protože udržujeme oddaný duchovní život nebo chodíme na denní mši. Pán nám dává takové posvěcení, protože my, ve své slabosti, je potřebujeme ještě více. Zdravá duše může stoupat do nemyslitelných výšin, ale my nemocní, zkažení, ubozí, svírající se a odporné duše bychom měli být více než potěšeni, že nás náš Pán povolal do Své Církve a nikdy bychom neměli hledat to, co je mimo Ve Své dokonalé moudrosti pro nás považoval za prospěšné v našem duchovním vývoji; neboť místo toho, aby nám přinášel užitek, povede překročení našich duchovních cvičení a oddaností ke zkázě nejvyšší úrovně. Necháme vaše ostřežení na chvíli! Neboť my, malé duše, které Bůh požehnal milujícími srdci dětí, budeme neustále zkoušeni pokušeními, jimž se bude smát i dítě ve věku. A Bůh dává klid a klid těm, které On dosvědčí, ze zkoušek nejpřísnějších. Duchovní útěcha jsou odklad poskytnut pouze těm, které Bůh zamýšlí použít jako Svého nejslavnějšího ze svatých, protože ví, že závažnost jejich nejnáročnějších zkoušek by je vedla ke zkázě, stejně jako ty nejmenší zkoušky ničí my. Malé duše. Proti našim stezkám však nemůže být odklad než smrt, neboť není jiného úniku z tohoto světa a právě samotným bojem světského každodenního života v našem vyhnanství zde na zemi si náš požehnaný Pán vybral, aby nás vyzkoušel slabé a ubohé hříšníky. Přesto je zde na zemi ještě naděje na sladkost, bratři a sestry, sladkost utrpení, která byla nádherná spojením s nejdokonalejší a nejsvětější obětí našeho Pána Ježíše Krista. Běžte k Jemu, mí bratři. Běžte za ním, mé sestrami. Pospěšte si, aby naši Páni přijali jako malé dítě běží do náruče svého otce, když zjistí, že svět je příliš úžasný, příliš děsivý, příliš temný na to, aby nesnesl. Náš Pán ochrání své malé děti a učiní naše utrpení plodným, když je sjednotí ke své svaté oběti. Uběhni k Němu a nedívej se na to, jak je to možné. Nechť každý svůj vlastní utrpení a důvěřuje, že naše je dostačující k tomu, aby náš Pán z Jeho Milosti vykoval my malé duše do vhodných a přijatelných služebníků ve svém království. Vězte, ó křesťanské duše, že nám Bůh seslal jen to, co je potřeba k přeměně našich ubohých a ubohých životů v příhodné a hodné oběti, které mají být Mu obětovány.

Nechť se tedy, můj Pane, modlím, v naší duchovní horlivosti a nemístné nadšení nesnažíme jednat, jako bychom byli schopni lépe nežli Ty, který vševědoucí a přehánějící hledání zkoušek a pokušení mnohem větších, než si uvědomuješ, že jsme schopni odolat. N'-t nás naše přání zdáti se posvátnými pro ty na této Zem nás netlačí z té stezky, po které si nás chtěl jít. Skutečně vymazat tyto ubohé myšlenky pýchy a ješitnosti z našich myslí, jakmile začnou vést své odporné útoky proti naší slabé a slabé přirozenosti. Udržuj nás pokorně, můj Pane, můj Bože, a udržuj nás spokojené s postavením, které jsi nás stvořil, abychom naplnili Tvé Království, neboť být nejnižší v nebi je lepší než být nejlepší v očích lidí. Buďme spokojeni se vším, co jsi si vyvolil, abys nám dal Pána, a nechť nás od touhy po tom, co víš, že je škodlivé a nevhodné pro duše tak málo, jako je naše. Amen.

Uzavřme tento dopis, moji drazí bratři a sestry v Kristu, modlitbou z malého Úřadu naší Panny Marie prosí a prosí Ji, aby se za nás přimlouval se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem, abychom se nikdy nesnažili rozšířit nad to, co náš Pán považuje za vhodné pro nás a že Jsme si vědom pravé poníženosti našeho stavu a potřeby našeho Pána, máme-li odolat i tomu nejmenšímu pokušení zde na zemi, abychom mohli vstoupit do Jeho Království a užívat si s Ním věčného života v nebi.

Odpusť, ó Pane, prosíme tě, hříchy tvých služebníků, abychom my, kteří se nemohou stát potěšením Tobě z našich vlastních činů, mohli být zachráněni prosbou Matky tvého Syna našeho Pána, který žije a kraluje s Tebou v jednotě Ducha svatého, Boha, světa bez konce. Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.