Služba vyžadovaná od malých duší církvi v krizi

en flag
zh flag
cs flag
fr flag
de flag
it flag
ja flag
pt flag
ru flag
es flag
tr flag
Voiced by Amazon Polly

Služba vyžadovaná od malých duší církvi v krizi. JMJ

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Ó Můj Pane, jak moc toužíš po útěše těch, které jsi povolal ke Své Církvi. Zdá se však, že právě od těch z nás, které jsi osobně povolal do svého objetí, je největší bolest způsobena tvému Nejsvětějšímu a Nejsvětějšímu Srdci. Ale my jsme nečestní a pokorní tvorové, které jsi ve Svém nekonečném Milosrdenství povýšil svou inkarnací, smutnou vášní a slavným vzkříšením k vyšší slávě než dokonce Tvoji andělé - odměna, o kterou bychom bez tvé hluboké lásky, my ubozí a bezvěrní hříšníci nemohli ani usilovat - nejvíce vás urazili. ze všech. Proč zapomínáme na svůj hluboký dluh vůči tobě a odcházíme od Tvé nikdy nekonečné Lásky jen proto, abychom hledali světský zisk a tělesné potěšení? Odpouštím nám, Pane, že jsme jen ti nejslabší z tvých tvořivých a nejneschopni přinášet vůbec nějaké dobré. V naší chtipnosti proti světským pokušením a námazám ďáblu se nám nedaří vzdorovati. Jeho odporné a zvrácené sklony, které nám dává proti svatému a posvěcujícímu použití, pro které jsi považoval za dobré pro nás, nás vede místo toho k zániku našich duší. Jak velký náš obrat se od tebe do světa musí utrpět tvé Nejrozkošné a požehnané srdce. Přesto ti z vašich služebníků, jejichž přestupky trpíte, způsobují ještě méně utrpení, než to, co způsobili ti z nás, bezvěrní a nejhnusnější hříšníci, kteří - chtějí se zdát svatý a odtrženi od vlivů a jemuž jste dali největší milost hojnou modlitbou, půstem a pokání, promrhávejte toto největší požehnání, honící se za hnusnou, zkaženou a špatnou radostí. Neboť co je skutečně lepší odměna na zemi nežli schopnost strávit naše životy v intimním rozhovoru s Tebou, Naším Nejsvětějším a nejslavnějším Ježíšem? Přesto, v naší poníženosti a opovrženosti k vám přicházíme a neprosíme o dobré a svaté kněze, aby pastýři vaše stádo, nechodíme pro zvýšení posvátného a zasvěceného života, ani pro duše těch, kteří každý den vraždí potratem, nebo pro ty, kteří trpí v očistci, ani pro zvýšení počtu lidí, kteří trpí v očistci. počet vašich věrných služebníků, dokonce ani pro naše vlastní posvěcení nebo prosit Tě, abys nám požehnal ještě větší vírou a láskou k tobě, abychom se nakonec mohli inspirovat Duchem Svatým, abychom Tě hledali pro tyto mnohem svatější přímluvy. Ne kvůli těmto svatým a čistým žádostem přicházíme k Tobě v modlitbě, ale místo toho k Tobě přicházíme kTobě a fňukáme o nějakém nepohodlí či mírném zlobu, které musíme trpět, nějakou marnivost, kterou si nemůžeme dovolit ani pro sebe, ani s touhou po něčem stejně zkaženém a urážlivém prosbě. Ale ty, Milosrdný Pane, vidíš naši žalostnost a ve své Velké laskavosti vůči svým stvořením plníš tyto hanebné prosby od nás ubohých a ubohých hříšníků. Miluješ nás, Pána. Kéž bychom jen znali pravou hloubku tvé velké náklonnosti k nám nejnezasloužitelnějším bytostem - kdybychom jen věděli, o kolik větší potěšení Tobě, náš Bože, když se Ti plně odevzdáváme, abys v Své dokonalosti učinil z nás čisté a svaté služebníky, nad nimiž můžeš udělujte duchovní milosti, útěchu a božské utrpení, radost, která dalece překonává hlubokou radost, kterou vám přináší, když vidíte, jak vás vaši služebníci chválí a oslavují v našem náboženském a zbožném používání toho, co nám dáváte za naše duchovní obohacení - nepromarníme tak snadno cenné Máme s vámi málo času, když žádáme o takové nechutné a urážlivé požadavky, jako jsou peníze, sláva nebo pohodlí. Místo toho, kdybychom Tě skutečně milovali tak, jako Ty miluješ nás, Můj Bože, prosíme Tě, abys nám dal více víry, lásky a stále větší oddanosti Tobě, Můj nejdražší Pane, abychom se mohli stát tvými lepšími a svatějšími služebníky zde na Zemi. Modlili bychom se, abychom byli požehnáni důvěrností s Tebou, Náš Nejsvětější Pane, abychom neplnili nějakou pomíjivou světskou touhu, ale abychom přivedli tvou Vůli na Zemi a skrze ni přivedli více duší - skrze tvou Milost a jako jen tvé nástroje - z odporných a zlých spárů Satana do Svatého. objetí Tvé svaté a katolické církve. Ó můj Bože, jak moc svatý a dobré modlitby vašich služebných utvrdily vaše Drahocenné a Rozkošné Nejsvětější Srdce. Kéž nám požehnáš Pane s takovou hlubokou Láskou a oddaností k Tobě, že my, důvěřujeme v Tobě, že nám dáme vše, co bychom kdy potřebovali, abychom splnili tvou Vůli pro nás na Zemi, přijdeme k tobě v modlitbě a prosíme jen o tyto nejzbožnější a upřímné prosby: modlit se za vaši Církev a všechny Její služebníky, modlit se za naše kněze a prosit vás o jejich posvěcení- aby se stále rozmnožovali ve své Lásce k vám, náš Pane- a modlili se, abyste nás udržovali stále rostoucí v naší oddanosti a lásce k vám. Už vás nežádám o to, co je samý a ješitné. Očisti srdce služebníků svých, Bože můj, až po to, po čem touží oni sami. Vyrosteme v oddané k vám, náš Bože, až v nás zbude vůle, než Tvá Svatá a nejDokonalejší Vůle. Dej nám to, prosíme tě, našeho Nejmilující a nejkrásnější Pane, skrze přímluvu Tvé Svaté a požehnané Matky Marie. Amen.

Drazí bratři a sestry v Kristu, tento týden jsem znovu četl z „Cesty dokonalosti“ od svaté Terezie z Avily, a byl jsem, jako obvykle, když čtu její spisy, hluboce dojat její hlubokou láskou a úctou k našim kněžím. Její instrukce, jak se neustále modlit za pastýře naší Svaté a katolické církve, mi připadala jako obzvlášť relevantní pro naši současnou krizi. Když jsem četla přes její známé stránky - stránky, které jsem četla mnohokrát předtím - začala jsem mít pocit, jako by se dostala do věků a skutečně psala tyto pro nás dnes znovu. Bylo to, jako by nás s nejnenasytnější naléhavostí prosila, abychom zvýšili naši oddanost v neustálých modlitbách za naše kněze, jáhny, biskupy a náboženské. Musíme naslouchat tomuto nabádání svatých svatých, kterými nás neustále žádá, abychom se vroucně modlili za naši Církev a její kněží. Musíme se modlit, aby se stali příhodnými pastevci našeho požehnaného Pána. Musíme se nejnaléhavěji modlit, bratři a sestry, aby byli požehnáni nejhlubší láskou a oddaností Našeho rozkošného Ježíše, aby mohli věrně a čistým srdcem vykonávat svá nejsvětější a spravedlivá povolání.

Nesmíme, mé milované sestry, moji nejdražší bratři, dovolit, aby naše modlitby za naše kněze zmírnily ani na okamžik, kdy jsou to tyto modlitby, které oni a naše Církev potřebují tak zoufale více, než je kdy požadovali dříve. Nic nepotěší naše Pány Nejsvětějšího a Nejsvětějšího Srdce tolik duše, která přijímá Milost Jeho volání, dobrovolně vstupuje do sladké spásy, za kterou náš Blahoslavený Pán tak nádherně trpěl, aby si pro nás zasloužil nezasloužené a ubohé bytosti, než snad jedna z těchto vzácných málo duší Jeho Věřící, kteří se sjednocují s Boží vůlí, vstoupí do jemného jho Svatých Řádů; nebo ten, kdo reaguje na Jeho výzvu ke službě Své Milované Církvi profesí slibů, se váže k krásné službě náboženskému nebo zasvěcenému životu. Nechť všichni Jeho služebníci, kteří se Mu zcela odevzdali jako viditelní a živoucí svědci slávy a pravdy Pánů, slibují život věčný na tomto světě a Jeho hlubokou lásku k Jeho stvořením zde na zemi, nás všechny povzbuzují k tomu, abychom hledali svatější a příjemné životy ve službě Mu, Náš Bůh.

Nechť naše rty, můj drahý Pane, nikdy neztichnou, a proto nechť my ubohé a nevěřící duše nikdy nepřestaneme v našem prosbě, abys povolal a posvětil více svatých duší než my pro Tvou Církev. Nechť my, malé duše, které víme, že jsme zcela neschopní a nehodni dělat vůbec nic ve službě Tobě, ale kteří si nepřejí nic jiného než dělat to, co ti přináší největší slávu a útěchu, nechť tě Ty, náš Bože, ve všech našich světských potřebách, aby naše modlitby za rozmnožování svaté svaté Služebníci a vzdělaní vůdci Tvé Církve mohou být neustále nabízeny pro Tvou větší Slávu. Nechť je úžina duší hojná v tomto dobe, kdy Vaše Církev musí vzrůstat požadavek na poslání a svatý život. Naše modlitby ať se splní tvůj slib, že brány pekla nikdy nezvládnou proti bránám Tvé nejsvětější a katolické manželky Církve. Nechť my všichni, které jsi osobně povolal k Tobě službě a kteří si nepřejeme nic jiného, než abychom rostli v naší příjemnosti k Tobě - našemu nejslavnějšímu a nejrozkošnějšímu Ježíši - můžeme na sebe zapomenout a Tvou Milostí být vzkříšeni z naší ubohosti a zkaženosti ve věrné služebníky tobě, náš Blahoslavený Pane. Nechť jsme všichni, můj Pane, prosím, osvobozeni od všech světských tužeb a rozptýlení, abychom my, kteří žijeme zde na zemi tak krátký a nejmizernější život, mohli být přeměněni Tvou Milostí v radostná stvoření, jejichž neustálý výkřik chvály a díkůvzdání Tobě, náš Pane, náš Bože, který jediný si nejvíce zaslouží veškeré uctívání a uctívání, přinášejí vždy požehnání a svatost na své kněze, biskupy, jáhny a náboženské. Udržujte nás vždy ve své službě, prosíme Tě, ó Pane, a neplýtvejme naši svobodu, která nám byla koupena Tvou nejzarmoutilejší vášní při hledání zbytečného a bezvýznamného potupu, jak jsme my zkažení a odporní tvorové tak přirozeně nakloněni. Místo toho tě, můj sladký Ježíši, prosím celou svou bytostí, s každou uncí vášně obsaženou v mé duši, udržuj ten oheň lásky a vášně hořící v srdcích všech svých malých duší, které jsi přivedl do svého milujícího objetí. Kéž my, které jsi považoval za hodné, i v našem nejbídnějším a pokorném stavu, jsme ti, kteří mají strávit naše životy v modlitbě, postu a pokání, aby Tvá Církev byla požehnána stále rostoucím počtem svatých, spravedlivých, vzdělaných a pokorných duší ve službě Ji vždy zůstali věrni. Naše poslání. Nechť všichni, kdo odpoví na Tvou výzvu, ti Tvoji věrní služebníci, za které se nejvážněji a neustále modlíme, můj Pane, zůstanou čistí a oddáni se slibům, které tak slavnostně učinili, zvětšují všechny své ctnosti a věrně vedou své stádo do do Tvých náručí v budoucím životě. Amen

Uzavřeme tento dopis, moji drazí bratři a sestry v Kristu, tím, že se společně modlíme od Malého Úřadu Panny Marie - vskutku vás prosím, abyste se ke mně připojili v této nejprospěšnější liturgii každý den, aby naše Církev mohla shledat, že není oslabena, ale očištěna těmito časy boje a Krize, a aby byla požehnána mnoha dalších svatých a spravedlivých kněží, biskupů, náboženských a laických členů, aby Poselství spásy, které nám koupil náš Blahoslavený Pán, mohlo proniknout do uší a proniknout do srdcí všech lidí zde na zemi nyní a nekonečně po generace, která přijdou. až do konce času:

O Marie, požehnaná Matko Boží, vždy panna, Pánů vlastní chrám, svatyně Ducha svatého, ty sám jako nikdo jiný potěší našeho Pána Ježíše Krista, modlete se za lid, přimlouvám se za duchovenstvo, prosit za náboženské ženy. Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.